جمعه 17 اردیبهشت 1400

روستای یاسه چاه

روستای یاسه چاه از توابع شهرستان سامان، که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 51 دقیقه طول شرقی و 32 درجه...

روستای سرآقاسید

روستای سر آقا سید از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ است که با مختصات جغرافیایی 49 درجه و 51 دقیقه طو...