شنبه 18 اردیبهشت 1400

سد بیدکان

این سد ازنوع سدهای خاکی است و در 11 کیلومتری جنوب غربی روستای هارونی در شهرستان شهرکرد واقع شده است.