شنبه 18 اردیبهشت 1400

رودخانه زاینده رود

مهم­ترین سرشاخه­ هایی که رودخانه ­ی زاینده رود را به وجود می­آورند عبارتند از:

رودخانه کارون

حوضه رودخانه کارون از پیوستن چند حوزه فرعی دیگر تشکیل شده که عبارتند از: