شنبه 18 اردیبهشت 1400

رودخانه زاینده رود

مهم­ترین سرشاخه­ هایی که رودخانه ­ی زاینده رود را به وجود می­آورند عبارتند از:

مهم­ترین سرشاخه­ هایی که رودخانه ­ی زاینده رود را به وجود می­آورند عبارتند از:

* شاخه دیمه:

از شمال خاوری زردکوه در جنوب روستایی دیمه سر چشمه گرفته (در حوالی چلگرد) و در جهت شمال و شمال شرقی حرکت کرده و به سر شاخه­ های دیگر که از ارتفاعات زردکوه سر چشمه می­گیرند، متصل می­شود.

­­* شاخه میان رودان

از کوه بلشت در شمال دهستان شوراب سرچشمه می­گیرد و با جهت شمالی جنوبی جریان یافته از طرف باختر به آب تونل کوهرنگ می­ریزد.

  • شاخه توف سفید از ارتفاعات خوربه سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت کوتاهی در محل روستای توف سفید از باختر به رودخانه اصلی اضافه می­گردد.
  • شاخه نعل اشکال از ارتفاعات کوه سراب سرچشمه می­گیرد پس از طی مسافتی در نزدیکی روستای آب‌خره به زاینده رود متصل می­گردد.
  • شاخه تنگ گزی از ارتفاعات مشرف به روستای مرغ ملک و سودجان سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی کوتاه در پایین­تر از محل آب‌خره به رودخانه اصلی اضافه می­گردد.
  • شاخه خرسانک از ارتفاعات بیدارکوه سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی از محلی پائین­تر از پل سودجان و از طرف باختر به رودخانه زاینده رود متصل می­گردد.
  • شاخه پرک که از چشمه ­های پرک و سرداب غلام آباد تشکیل می­شود، در محل خروجی تونل سوم به زاینده رود می­ریزد.

لازم به ذکر است به غیر از حوضه­ های توضیح داده شده از ارتفاعات شمال غرب استان دو رودخانه زرک و بزرگ، سرچشمه گرفته که با جهت جنوب شرقی و شمال غربی از استان خارج می­­شود.

تصاویر مرتبط