شنبه 18 اردیبهشت 1400

سد بیدکان

این سد ازنوع سدهای خاکی است و در 11 کیلومتری جنوب غربی روستای هارونی در شهرستان شهرکرد واقع شده است.

این سد ازنوع سدهای خاکی است و در 11 کیلومتری جنوب غربی روستای هارونی در شهرستان شهرکرد واقع شده است. هدف از ایجاد این سد تامین نیاز آبی 2500 هکتار از اراضی پایاب سد خاکی می باشدکه از این مقدار زمین درحدود 1860 هکتار تحت پوشش آبیاری بارانی و490 هکتار نیز تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار می گیرد. طول خط انتقال درنظر گرفته شده برای طرح 7600 متر وقطر آن 900میلیمتر می باشد که باهزینه ی 150 میلیارد ریال انجام شده است.

تصاویر مرتبط