شنبه 18 اردیبهشت 1400

میراث منقول اثر منقول فرهنگی و تاریخی:

 

هـر شـیء تـاریخـی، فرهـنگـی و هـنري کـه قـابلـیـت نقـل و انـتقـال داشـته باشـد را اثر منقول می گویند. معیارهاي ذیل در خصوص ثبت میراث منقول مد نظر هستند .

 • اثر جزء آثار شاخص یک دوره زمانی خاص باشد. 
 • اثر جزء آثار معدود و یا نادر در یک دوره زمانی خاص باشد.
 • اثر با توجه به منابع موجود بیانگر رخدادهاي مهم تاریخ باشد.
 • اثر داراي عمر بالاي یکصد سال باشد.
 • اثر از نظر هنري داراي ویژگی خاص باشد.
 • اثر در رابطه با احیاء نام شخصیتهاي برجسته تاریخی- فرهنگی یا متعلق به آنها باشد.
 • اثر مربوط به باورها و نگرشهاي دینی، آیینی و اساطیري باشد.
 • اثر به صورت سند و مدرك مکتوب و مصور فرهنگی تاریخی و هنري باشد.
 • اثر نزد عامه مردم وعرف جامعه مورد احترام و توجه باشد.
 • اثر بیانگر تحول تکنولوژي و علمی در دوره خود باشد.
 • اثر داراي یک سبک و شیوه نوین در میان آثار همدوره خود باشد.
 • اثر داراي اطلاعات مهم در خصوص مکان و یا منطقه ویژه اي باشد.
 • اثر بخش مهمی از تاریخ یا فرهنگ را مستند سازد.