جمعه 17 اردیبهشت 1400

تعریف اموال فرهنگی تاریخی:

به اموالی گفته میشود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی تاریخی انسان یا وقوع وقایع تاریخی در ادواریا دوره هایی خاص باشد و به نحوي از انحاء گوشه اي از حرکت تاریخی فرهنگی انسان را در مقیاس ملی یا منطقه اي یا بین المللی نشان دهد یا نشانگر ظهور، حیات و انقراض تمدن هاي تاریخی بوده و از محوطه هاي باستانی واقع در خشکی یا بستر دریاها، در اثر حفاري علمی یا علل دیگر کشف شود.

 

تعریف اموال تاریخی:

این اموال نشانگر وقوع وقایع تاریخی، علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران و مشاهیر تاریخی، علمی، مذهبی، فرهنگی و هنري میباشد.

 

تعریف اموال فرهنگی:

به اموال منقولی اطلاق میشود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متأخر تاریخی بوده و پژوهش در آنها موجب بازشناسی صورت تاریخی فرهنگی زندگی جوامع انسانی میشود، از قبیل آثار مردم نگاري، مردم شناسی، فرهنگ و هنر بومی، آرشیوهاي(بایگانی هاي)صدا و تصویر،تمبر و امثال آن.

 

تعریف اموال هنري:

به کلیه آثار هنري در رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمی اعم از هنرهاي سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا غیر ایرانی، گفته میشود که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته هاي مختلف هنري بوده یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص هنري محسوب میشوند یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب یا دوره هنري مشخص باشند.

 

تعریف اموال مطالعاتی:

قطعه اي از یک اثر فرهنگی تاریخی یا هنري است که فاقد نقش کامل، خط و حیثیت مستقل فرهنگی بوده یا فاقد ارزش حفاظتی باشد و صرفا از نظر تشخیص دوره تاریخی، جنس و ترکیب عناصر آن ارزش مطالعاتی داشته باشد.

 

اموال تقلبی یا جعلی:

به اموالی گفته میشود که با سوء نیت از روي یک اثر فرهنگی تاریخی و هنري خاص تقلید یا با استفاده از نقوش ، خطوط و اشکال فرهنگی تاریخی در دوره معاصر ساخته شده است.