شنبه 18 اردیبهشت 1400

شهرستان شهركرد

شهرستان شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري ، با مساحت 2006 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 283210 هزار نفر، شامل 3 بخ...

شهرستان بروجن

شهرستان بروجن با مركزيت شهربروجن (در 60 كيلومتري مركز استان ) و با مساحت 2257 كيلومتر مربع وجمعيتي بالغ بر 118681 هزا...

شهرستان سامان

شهرستان سامان با مركزيت شهرسامان (در 25 كيلومتري مركز استان ) و با مساحت 458 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 35895 هزار...

شهرستان فارسان

شهرستان فارسان با مركزيت شهر فارسان (در فاصله 35 كيلومتري مركز استان ) و بامساحت حدود 558 كيلومتر مربع و جمعيتي حدود ...

شهرستان کوهرنگ

شهرستان كوهرنگ با مركزيت شهر چلگرد (در فاصله 88 كيلومتري مركز استان ) و با مساحت3684 كيلومتر مربع وجمعيتي بالغ بر 35915ه...

شهرستان اردل

شهرستان اردل با مركزيت شهر اردل (در فاصله 77 كيلومتري مركز استان ) و با مساحت 1854 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 5351...

شهرستان کیار

شهرستان كيار با مركزيت شهر شلمزار ( در فاصله 30 كيلومتري مركز استان) و با مساحت 1399 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 51957...

شهرستان لردگان

شهرستان لردگان با مركزيت شهر لردگان (در فاصله 160 كيلومتري مركز استان ) وبا مساحت حدود 3397 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ ...

شهرستان بن

شهرستان بن با مركزيت شهر بن (در 35 كيلومتري مركز استان) و با مساحتي حدود 798كيلومتر مربع وجمعيتي بالغ بر27367 شامل 2بخش...