شنبه 18 اردیبهشت 1400

اهداف و اساسنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی


اهداف
1) دستیابی به شناخت جامع ،متوازن و عمیق ازگستره جغرافیائی وتاریخی حضور ونفوذ فرهنگ وتمدن ایرانی- اسلامی
درحوزه میراث فرهنگی (ملموس وغیرملموس) وهنرهاي سنتی.
2) معرفی فرهنگ وتمدن غنی و ظرفیتهاي فرهنگی،تاریخی و طبیعی کشور و بهره گیري از مزیتها و ظرفیتهاي آن براي
تثبیت و ارتقاء جایگاه تمدن ایران در جهان.
3) تعامل هدفمند وسازنده بین المللی با تاکید بر کشورهاي اسلامی دربخش میراث فرهنگی ، طبیعی ، صنایع دستی
وگردشگري.
4) توسعه نظام مدیریتی–حقوقی یکپارچه،کارآمد ومتکی بر مشارکت جامعه ذینفعان دربخش میراث فرهنگی (ملموس
وغیرملموس)، طبیعی صنایع دستی وگردشگري متکی براصول اخلاقی، ارزشهاي ملی - اسلامی و منطبق برمعیارهاي
علمی ، فنی ومقتضیات جغرافیائی، تاریخی وفرهنگی کشور.
5) تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و دارائیهاي طبیعی و فرهنگی و ارتقا آگاهیهاي عمومی براي افزایش سرمایه
اجتماعی بخش میراث فرهنگی (ملموس وغیرملموس) ،طبیعی و صنایع دستی وگردشگري.
6) توسعه ظرفیتها وارتقاء قابلیتهاي موجود درزمینه هاي میراث فرهنگی (ملموس وغیرملموس)، طبیعی، هنرودانش سنتی و
فناوري بومی، صنایع دستی وگردشگري.
7) توسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه ، ماهرومسئولیت پذیردربخش دولتی وغیردولتی،خصوصی وجوامع محلی.
8) ایجاد نظام اقتصادي کارآمد، رقابت پذیر، باثبات ،متوازن ،رشد مستمرو پرشتاب بر پایه مزیتهاي نسبی فرهنگی وطبیعی
کشور با مشارکت بخش غیردولتی و بخش خصوصی داخلی وخارجی.
9) توسعه نظام فراگیر وکارآمد تولید وتوزیع صنایع دستی درسطح ملی وبین المللی.
10 ) شناخت، پژوهش ومستندسازي– معرفی ، آموزش وترویج- حفاظت ، احیا و بهره برداري خردمندانه ازمیراث فرهنگی
(ملموس و غیرملموس)، طبیعی ، هنرهاي سنتی و صنایع دستی کشور.
11 ) اهتمام ملی و تقویت حس مسئولیت عمومی و جلب مشارکت همگانی درحمایت و صیانت ، حفاظت ، احیا و بهره برداري
خردمندانه ازمیراث فرهنگی، طبیعی، تنوع فرهنگی، تنوع منظر و زیستی کشور.
12 ) دستیابی به جایگاه واقعی کشور بعنوان یکی از قطبهاي گردشگري جهانی از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگري ملی،
تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء کیفیت و استاندارد سازي خدمات گردشگري و تسهیل سفر


اساسنامه میراث فرهنگی
به منظور حسن اجراي قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شوراي اسلامی و مطالعه وتحقیق در
آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهاي نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهاي میراث فرهنگی کشور
وحمایت از دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداري از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه
مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروي انسانی کارا . آزمایشگاه ها . ولوازم کتابخانه وسایر وسایل پژوهشی موجود
سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود
براساس موافقت اصولی شوراي گسترش آموزش عالی تبدیل و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.

هدف :

انجام پژوهش به منظور حفظ واحیا وحل مسائل ومشکلات ووتنگناهاي میراث فرهنگی کشور و سایر اهداف
مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شوراي اسلامی.
وظایف:
1) انجام طرح هاي پژوهشی بنیادي .کاربردي وتوسعه اي در زمینه هاي مربوط
2) انجام خدمات مشاوره علمی وفنی در ارتباط با برنامه هاي تحقیقاتی مورد نظر
3) بررسی وشناسایی نیازهاي گوناگون برنامه هاي تحقیقاتی مورد نظر در زمینه هاي مختلف علمی تحقیقاتی وبهره گیري
مطلوب از امکانات موجود
4) انجام فعالیتهاي ضروري در جهت بکار گیري نتایج تحقیقات
5) فراهم آوردن امکانات لازم ومتناسب با برنامه ها وطرحهاي تحقیقاتی مربوط
6) بررسی وشناسایی ورفع نیازهاي تحقیقاتی بخشهاي تولیدي خدماتی واجرایی
7) ایجاد ارتباط فعال وسازنده با سایر موسسات وجوامع علمی وپژوهشی داخل وخارج از کشور
8) سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شوراي اسلامی


اساسنامه ایرانگردي وجهانگردي (گردشگري)
1) اداره ونگهداري وبهره برداري از تاسیسات ایرانگردي وجهانگردي که عبارتند از : مهمانخانه ها . مهمانسرا ها . چایخانه
. استراحتگاه . اردوگاه . تاسیسات کنار دریا . حمام هاي آب معدنی .تاسیسات وتجهیزات مراکز ورزشی زمستانی ونظایر
این تاسیسات که براي ایرانگردان وجهانگردان مناسب ولازم باشد وهمچنین تامین وسایل لازم براي مسافرتهاي فردي
وجمعی جهانگردان ایرانی وخارجی در داخل کشور اعم از زمینی . هوایی . در یایی . وتامین خدمات جهانگردي وعملیات
بازرگانی وتبلیغاتی مربوط به موضوع سازمان براي ارائه پیشرفتهاي مملکتی وشناساندن تحولات وتمدن اسلامی کشور
وجاذبه هاي جهانگردي ایران
2) تحصیل هرگونه اعتبار وام ویا اموال منقول وغیر منقول از طریق قانونی وبا رعایت مقررات مربوط اعم از معوض یا غیر
معوض براي رفع احتیاجات ومقاصد سازمان
3) خرید وفروش اجاره وانجام معاملات نسبت به اموال منقول وغیر منقول براي بهبود وپیشرفت برنامه هاي سازمان با
رعایت قوانین ومقررات مربوط
4) سرمایه گذاري ومشارکت با بخش خصوصی داخلی در زمینه هاي مربوط به هدفهاي سازمان
5) تنظیم برنامه وتامین خدمات لازم براي انجام مسافرتهاي دسته جمعی در داخل وخارج از کشور.


اساسنامه صنایع دستی
اهداف:
- حفظ واحیا وبهبود کمی وکیفی صنایع دستی کشور
- ازدیاد وتولید ودر آمد صنعتگران وجلوگیري از کم کاري وبیکاري وافزایش سطح اشتغال
- توسعه فروش وصادرات صنایع دستی ایران
وظائف واختیارات سازمان به شرح زیر است:
1) تحقیق وبررسی درباره صنایع دستی جمع آوري اطلاعات وآمار لازم وتهیه واجراي طرحهاي بهبود وتوسعه
صنایع دستی
2) ترویج هنرهاي دستی وایجاد تحول وتنوع در طرحها وتولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی ومحلی وتوسعه
موارد مصرف آن
3) آموزش فنی وافزایش سطح مهارت وکارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور
4) ایجاد وتوسعه کارگاهها ومراکز تولید . تولید وفروش صنایع دستی ایران از طریق طرحهاي سرمایه گذاري
وناحیه اي
5) فراهم نمودن تسهیلات براي ایجاد وتوسعه شرکتهاي تعاونی صنایع دستی کارگاهها و واحدهاي تولیدي اینگونه
صنایع در سراسر کشور.
6) اعطاي وام واعتبار به شرکتهاي تعاونی صنایع وصنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه وتغییر ابزار
کار وتوسعه ونوسازي کارگاه ها وایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل وخارج کشور.
7) ایجاد نمایشگاه در داخل وخارج کشور وهمچنین شرکت در نمایشگاههاي داخلی وخارجی در زمینه صنایع دستی
8) بازاریابی وکمک به توسعه مراکز فروش فرآورده هاي دستی در داخل وخارج از کشور
9) همکاري با سازمانهاي بین المللی صنایع دستی وقبول عضویت آنها بارعایت مقررات مربوطه
10 ) نظارت در حسن انجام وظائف شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی وراهنمایی وارشاد در فعالیتهاي
مربوط وعرضه خدمات فنی جهت پیشبرد وگسترش فعالیتهاي آن
11 ) اجراي مصوبات شوراي صنایع دستی ایران
12 ) انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهاي سازمان کمک می کند.