شنبه 18 اردیبهشت 1400

 

 

شرح وظایف

 

راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي سازمان مركزي.
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذی ربط .
توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت بر اجرای آنها.
برنامه ریزی، تأمین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف.
برنامه ریزی برای تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
نظارت بر اجراي نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی.
نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام هاي مصوب و ابلاغي.
پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی كاركنان و ارائه پيشنهاد به سازمان مركزي
نظارت بر حسن جريان اداري و مالي سازمان استان به منظور انجام صحيح و سريع وظايف و فعاليتها
نيازسنجي آموزشي كاركنان سازمان استان و ارائه نتايج به سازمان مركزي
بررسي و برنامه ريزي در خصوص نحوه تأمين نيروي انساني متخصص و كارآزموده
نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط
 
 
بهروز خدادادی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
شماره تماس : 33349762
شماره نمابر: 33342911
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرکرد - انتهایبلوار فارابی- اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری